Torah Portions

TORAH CALENDAR READINGS
HEBREW CALENDAR YEAR 5776 [CIVIL YEAR 2015–2016]
27 Tishrei Parashat B’reshit B’reshit (Ge) 1:1–6:8 Isa. 42:5–43:10
10th Oct 2015 תשרפ תישארב
4 Cheshvan Parashat Noach B’reshit (Ge) 6:9– Isa. 54:1–55:5
17th Oct 2015 תשרפ חנ 11:32
11 Cheshvan Parashat Lekh Lekha B’reshit (Ge) 12:1– Isa. 40:27–41:16
24th Oct 2015 תשרפ ךל-ךל 17:27
18 Cheshvan Parashat Vayera B’reshit (Ge) 18:1– 2 Kgs. 4:1-37
31st Oct 2015 תשרפ אריו 22:24
25 Cheshvan Parashat Chayei Sarah B’reshit (Ge) 23:1– 1 Kgs. 1:1-31
7th Nov 2015 תשרפ ייח הרש 25:18
2 Kislev Parashat Toledot B’reshit (Ge) 25:19– Mal. 1:1–2:7
14th Nov 2015 תשרפ תודלות 28:9
9 Kislev Parashat Vayetze B’reshit (Ge) 28:10– Hos. 12:13–
21st Nov 2015 תשרפ אציו 32:3 14:10
16 Kislev Parashat Vayishlach B’reshit (Ge) 32:4– Obad. 1:1-21
28th Nov 2015 תשרפ חלשיו 36:43
23 Kislev Parashat Vayeshev B’reshit (Ge) 37:1– Amos 2:6–3:8
5th Dec 2015 תשרפ בשיו 40:23
30 Kislev Parashat Miketz B’reshit (Ge) 41:1– Zech. 2:14–4:7
12th Dec 2015 תשרפ ץקמ 44:17
7 Tevet Parashat Vayigash B’reshit (Ge) 44:18– Ezek. 37:15-28
19th Dec 2015 תשרפ שגיו 47:27
14 Tevet Parashat Vayechi B’reshit (Ge) 47:28– 1 Kgs. 2:1-12
26th Dec 2015 תשרפ יחיו 50:26
21 Tevet Parashat Shemot Sh’mot (Ex) 1:1–6:1 Isa. 27:6–28:13;
2nd Jan 2016 תשרפ תומש 29:22-23
[Jer. 1:1–2:3]
28 Tevet Parashat Vaera Sh’mot (Ex) 6:2–9:35 Ezek. 28:25–
9th Jan 2016 תשרפ אראו 29:21
6 Shevat Parashat Bo Sh’mot (Ex) 10:1– Jer. 46:13-28
16th Jan 2016 תשרפ אב 13:16
13 Shevat Parashat Beshalach Sh’mot (Ex) 13:17– Judg. 4:4–5:31
23rd Jan 2016 תשרפ חלשב 17:16
20 Shevat Parashat Yitro Sh’mot (Ex) 18:1– Isa. 6:1–7:6; 9:5-
30th Jan 2016 תשרפ ורתי 20:23 6
27 Shevat Parashat Mishpatim Sh’mot (Ex) 21:1– Jer. 34:8-22;
6th Feb 2016 תשרפ םיטפשמ 24:18 33:25-26
4 Adar I Parashat Terumah Sh’mot (Ex) 25:1– 1 Kgs. 5:26–6:13
13th Feb 2016 תשרפ המורת 27:19
11 Adar I Parashat Tetzaveh Sh’mot (Ex) 27:20– Ezek. 43:10-27
20th Feb 2016 תשרפ הוצת 30:10
18 Adar I Parashat Ki Tisa Sh’mot (Ex) 30:11– 1 Kgs. 18:1-39
27th Feb 2016 תשרפ יכ אשת 34:35
25 Adar I Parashat Vayakhel Sh’mot (Ex) 35:1– 2 Kgs. 12:1-17
5th March 2016 Shabbat Shekalim 38:20
תשרפ להקיו
2 Adar II Parashat Pekudei Sh’mot (Ex) 38:21– 1 Kings 7:51–
12th March 2016 תשרפ ידוקפ 40:38 8:21
9 Adar II Parashat Vayikra Vayikra (Le) 1:1– 1 Sam. 15:2-34
19th March 2016 Shabbat Zachor 5:26
תשרפ ארקיו, תבש רוכז
16 Adar II Parashat Tzav Vayikra (Le) 6:1– Jer. 7:21–8:3;
26th March 2016 תשרפ וצ 8:36 9:22–9:23
23 Adar II Parashat Shemini Vayikra (Le) 9:1– Ezek. 36:16-38
2nd April 2016 Shabbat Parah 11:47
תשרפ ינימש, תבש הרפ
1 Nisan Parashat Tazria Vayikra (Le) 12:1– Ezek. 45:16–
9th April 2016 תשרפ עירזת 13:59 46:18
8 Nisan Parashat Metzorah Vayikra (Le) 14:1– Mal. 3:4-24
16th April 2016 Shabbat HaGadol 15:33
תשרפ ערצמ, תבש שדוחה
15 Nisan Pesach I Shabbat Sh’mot (Ex) 12:21-51 Josh. 3:5-7; 5:2–
23rd April 2016 חספ ׳א 6:1, 27
22 Nisan Pesach VIII Shabbat D’varim (De) 14:22– Isa. 10:32–12:6
30th April 2016 חספ ׳ח, תבש 16:17
29 Nisan Parashat Aharei Mot Vayikra (Le) 16:1– 1 Sam. 20:18-42
7th May 2016 Shabbat Machar 18:30
תשרפ ירחא תומ
6 Iyar Parashat Kedoshim Vayikra (Le) 19:1– Amos 9:7-15
14th May 2016 תשרפ םישדק 20:27 [Ezek. 20:2-20]
13 Iyar Parashat Emor Vayikra (Le) 21:1– Ezek. 44:15-31
21st May 2016 רפתש רומא 24:23
20 Iyar Parashat Behar Vayikra (Le) 25:1– Jer. 32:6-27
28th May 2016 תשרפ רהב 26:2
27 Iyar Parashat Bechukotai Vayikra (Le) 26:3– Jer. 16:19–17:14
4th June 2016 תשרפ יתקחב 27:34
5 Sivan Parashat Bamidbar B’midbar (Nu) 1:1– Hos. 2:1-22
11th June 2016 erev Shavuot 4:20
תשרפ רבדמב
12 Sivan Parashat Naso B’midbar (Nu) 4:21– Judg. 13:2-25
18th June 2016 תשרפ אשנ 7:89
19 Sivan Parashat Beha’alotkha B’midbar (Nu) 8:1– Zech. 2:14–4:7
25th June 2016 תשרפ ךתלעהב 12:16
26 Sivan Parashat Shelach Lekha B’midbar (Nu) 13:1– Josh. 2:1-24
2nd July 2016 תשרפ ךל־חלש 15:41
3 Tammuz Parashat Korach B’midbar (Nu) 16:1– 1 Sam. 11:14–
9th July 2016 תשרפ חרוק 18:32 12:22
10 Tammuz Parashat Chukat B’midbar (Nu) 19:1– Judg. 11:1-33
16th July 2016 תשרפ תקח 22:1
17 Tammuz Parashat Balak B’midbar (Nu) 22:2– Micah 5:6–6:8
23rd July 2016 תשרפ קלב 25:9
24 Tammuz Parashat Pinchas B’midbar (Nu) 1st Haftarah of
30th July 2016 1st Haftarah Admonition 25:10–30:1 Admonition
תשרפ סחניפ Jer. 1:1–2:3
2 Av Parashat Matot–Masei B’midbar (Nu) 30:2– 2nd Haftarah of
6th Aug 2016 2nd Haftarah Admonition 36:13 Admonition
תשרפ תוטמ-יעסמ Jer. 2:4-28; 3:4
9 Av Parashat Devarim D’varim (De) 1:1– 3rd Haftarah of
13th Aug 2016 [Sabbath of Vision] 3:22 Admonition
Shabbat Chazon Isa. 1:1-27
3rd Haftarah Admonition
תשרפ םירבד, תבש ןוזח
16 Av Parashat Va’etchanan D’varim (De) 3:23– 1st Haftarah of
20th Aug 2016 Shabbat Nachamu 7:11 Consolation
1st Haftarah Consolation Isa. 40:1-26
תשרפ ןנחתאו, תבש ומחנ
23 Av Parashat Ekev D’varim (De) 7:12– 2nd Haftarah of
27th Aug 2016 2nd Haftarah Consolation 11:25 Consolation
תשרפ בקע Isa. 49:14–51:3
30 Av Parashat Re’eh D’varim (De) 11:26– 3rd Haftarah of
3rd Sept 2016 3rd Haftarah Consolation 16:17 Consolation
תשרפ האר Isa. 54:11–55:5
[Isa. 66:1-24]
7 Elul Parashat Shoftim D’varim (De) 16:18– 4th Haftarah of
10th Sept 2016 4th Haftarah Consolation 21:9 Consolation
תשרפ םיטפוש Isa. 51:12–52:12
14 Elul Parashat Ki Tetze D’varim (De) 21:10– 5th Haftarah of
17th Sept 2016 5th Haftarah Consolation 25:19 Consolation
תשרפ יכ-אצת Isa. 54:1-10
21 Elul Parashat Ki Tavo D’varim (De) 26:1– 6th Haftarah of
24th Sept 2016 6th Haftarah Consolation 29:8 Consolation
תשרפ יכ-ובתא Isa. 60:1-22
28 Elul Parashat Nitzavim D’varim (De) 29:9– 7th Haftarah of
1st Oct 2016 7th Haftarah Consolation 30:20 Consolation
תשרפ םיבצנ Isa. 61:10–63:9
Tishrei Parashat VaYelekh D’varim (De) 31:1-30 Hos. 14:2-10;
8th Oct 2016 Shabbat Shuva Mic. 7:18-20;
תשרפ ךליו, תבש הבוש Joel 2:15-27
13 Tishrei Parashat Ha’azinu D’varim (De) 32:1-52 2 Sam. 22:1-51
15th Oct 2016 וניזאה תשרפ
20 Tishrei Sukkot Shabbat Sh’mot (Ex) 33:12– Ezek. 38:18–
22nd Oct 2016 תוכוס תבש 34:26 39:16
22 Tishrei Shemini Atzeret D’varim (De) 33:1– 1 Kgs. 8:54-66
24th Oct 2016 ינימש תרצע 34:12 Josh. 1:1-9
B’reshit (Ge) 1:1–2:3